KALDIRMA ARAÇLARINDA İSG

* halatların emniyet katsayısı: 6

* zincirlerin emniyet kaysayısı: 5

* flanş genişliği sarılan halatın çapının 2,5 katı olmalı

* halattta son olarak 2 sarım kalmalı

* kabül edilen en eğır yükün 1,25 katını kaldırmalı

* çelik halat, zincir, kanca: 1 yılda kontrol edilmeli

* operatör 1 kişiden işaret alacak, dur komutunda herkesten

* takoz konulacaksa tekerleklerin yarıçapı yüksekliğinde olacak

* 5 ton ve üzeri raylı vinçleride 2 fren bulunacak

* adam başına el macunları 10 kğ ağırlığında olacak

çelik halatların aşınması kopması: halatın 1-3 metresi kesilecek

* zincilerde: baklalar boyuna uzaması %5 i geçmişse ve bakladaki aşınma bakla kalınlığının 1/4 ünü geçmişse zincirler

kullanılmaz

*3 metreden yüksek olan yerlerde güvenlik ağı yerleştirilmeden işçi çalıştırılmamalıdır

*************************************************************************************

*Acil durum ekiplerinin güncellemeleri en az ne kadar sürede bir yapılmalıdır? Cvp: Altı ayda bir

*************************************************************************************

*6331 ‘e göre bunları unutmayalım.

İsg uzmanı çalışma süreleri(ayda işçi başına)

Az tehlikeli 10 dk

Tehlikeli 15 dk

Çok Tehlikeli 20 dk

işyeri hekimi çalışma süreleri (ayda işçi başına)

Az tehlikeli 4 dk

Tehlikeli 6 dk

Çok Tehlikeli 8dk

*************************************************************************************

*KAYNAKÇILIKTA KULLANILAN YANICI GAZLAR: asetilen lpg doğal gaz hidrojen etan propan metan bütan

KORUYUCU: helyum, argon, karbondioksit

* kapalı ve dar alanlarda kaynak yapılırken DOĞRU AKIM kullanılır

* kaynakçılıkta 7,5 saat çalışılır

açık havada kaynak yerine uzaklık 10 m olmalıdır.

sulu geri tepme emniyetleri en az ayda 1 defa temizlenmelidir.

kaynakçılıkta tavan yüksekliği 5 m olmalı

kapalı alanda kaynağa uzaklık 60 çm olmalı

kaynakçılıkta kuru deri eldiven giyilmeli

*KAYNAKÇILIKTA KULLANILAN GAZ RENKLERİ

asetilen: sarı

oksijen: mavi

azot: yeşil

helyum:kahverengi

argon: açık mavi

yanıcı(idrojen): kırımızı

diğerleri: griral

*************************************************************************************

*İLONUN STRATEJİK HEDEFLERİ NELERDİR?

kısaca: standart, kadın erkek eşitliği, sosyal koruma, üçlü yapı

*************************************************************************************

*Acil durumun tanımı? ağustosta banko soru

Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal

maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları

ifade eder

*************************************************************************************

*İzin günleri ve ara dinlenme zamanları

*izin günleri: 1-5 yıl çalışmışsa: 14 gün 5-15 yıl : 20 gün 15 yıldan fazla ise 26 gün

*ara dinlenme: 0-4 saat için: 15 dk 4-7,5 saat için: 30 dk 7,5 saatten fazla ise 1 saat

 

*************************************************************************************

*Civa ve kurşunla çalışanlar, havalandırma sistmemleri, portör muayenesi 3 ayda kontrol edilmeli

*şerit testere, ilaçlar 1 ayda kontrol edilmeli

*************************************************************************************

*Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre söndürme ve ilkyardım ekipleri en az kaç

kişiden oluşur?

*Söndürme ekibi 3 kişiden, İlkyardım ekibi 2 kişiden oluşur

*************************************************************************************

*6331 göre İşverenler işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç 3 iş günü içinde

yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.

*************************************************************************************

*Kalker ocağında şev yüksekliği en fazla ne kadar olmalıdır?

*Arkadaşlar alacağınız makineye göre değişir o durum. Ocakta hangisi uygun olur diye seçerseniz makinenin tüm

özellikleri değişir. Bom yüksekliği de değişir. Sonuçta tek model ve özellik yok. Şıklarda da ya hiç biri ya da bom

yüksekliği kadar verir

*************************************************************************************

*Risk kavramı hangisi için kullanılmaktadır? Cvp:İşçi

*************************************************************************************

*Osmanlı İmparatorluğu döneminde hazırlanan ve 100 maddeden oluşan, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ilk yasal belge

aşağıdakilerden hangisidir? Cvp: Dilaver Paşa Nizamnamesi

*************************************************************************************

*El-kol titreşimlerinde sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri

nedir? Cvp: 5 m/s2

*************************************************************************************

Kaldırma araçları ne kadar sürde bir kontrol edilmeli ?

*6331 e göre kaldırma araçları, iletme araçaları, asansörler, yürüyen merdiven ve yürüyen bantlar, istif

makineleri(forklift,transpalet gibi) bunların hepsi 1 YIL oldu.

*yapı iskeleleri ise 6 AY.

*************************************************************************************

*Kaza pramidi dikkate alındığında 330 kaza olayının sırasıyla kaçı maddi hasarla, kaçı uzuv kaybıyla ve kaçı ölümle

sonuçlanmaktadır? Cvp: 300-29-1

*************************************************************************************

*Alevlenme noktasındaki yanıcı bir maddenin yanma noktasındaki diğer bir yanıcı maddeden en Önemli

farkı aşağıdakilerden hangisidir? Cvp: Isı kaynağı uzaklaştığında sönmesi

*************************************************************************************

*Meslek hastalığı tanımlamasında ayrıntılı çalışma öyküsü için aşağıdakilerden hangisinin

araştırılmasına gerek yoktu r?

a) işyeri maruziyetleri

b)Yapılan tüm işler

c) Benzer yakınmaları olan aile bireylerinin varlığı

d) Benzeryakınmaları olan başka işçilerin varlığı

*************************************************************************************

*Hazırlanmış olan acil durum planları; tehlike sınıfına göre kaç yılda bir yenilenir?

* Çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli iş yerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.

*************************************************************************************

*Kurşunla çalışan işçilerin sağlık muayeneleri ne kadar zamanda bir tekrarlanır

*Kurşun ve Cıva ile çalışan işçilerin her üç ayda bir, Arsenik ve insektisidler ile tozlu işlerde çalışan işçilerin her altı

ayda bir, klinik ve laboratuar usul1eri ile sağlık muayeneleri yapılması önerilmektedir.

*************************************************************************************

*Kaçışyolu kapılarının genişliği ….. cm’den ve yüksekliği …… cm’den az olamaz.

*Kaçış yolu kapılarının genişliği 70 cm’den ve yüksekliği 190 cm’den az olamaz

*************************************************************************************

*Kapalı alan ölçümlerinde, en az kaç noktadan ve kaç kez ölçüm yapmak gerekir?

*üst, orta ve taban seviyelerinden üçer kez

*************************************************************************************

*Gürültü kontrolünde uygulanan ” gürültüye maruz kalma süresini azaltmak” ne tür bir risk kontrolüdür?

*Gürültünün alıcıda kontrolü

*************************************************************************************

*Patlayıcı ortam oluşabilecek yerler için uyarı işareti aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

*Üçgen-Sarı zemin üzerine siyah yazı, siyah kenarlı

*************************************************************************************

*Kadın işçi doğumdan önce ve sonra kaçar hafta çalıştırılamaz,. Bir yaşından küçük çocuğunu emzirmesi için işçiye

günde toplam kaç saat süt izni verilir?

*Sekizer hafta günde 1,5 saat

 

*************************************************************************************

*Arkadaşlar 6331 den işçi temsilci sayısı sınavda gelebilir. yeni çıkan yönetmelik

*çalışan sayısı 2-50 kişi ise: 1 temsilci, 51-100 ise 2 temsilci,101-500 ise 3 temsilci, 501-1000 ise 4 temsilci, 1001-2000

ise 5 temsilci, 2000 den fazla ,se 6 temsilci

*************************************************************************************

*TEHLİKE SINIFLARINA GÖRE İŞYERLERİNDE VERİLEN EĞİTİM SURELERİ NEDİR ACABA

*Çok tehlikeli yılda 1 kez 16 saat,

*Tehlikeli 2 yılda 1 kez 12 saat,

*Az tehlikeli 3 yılda 1 kez 8 saat

*************************************************************************************

*Arkadaşlar yeni yönetmelikte olan risk değerlendirmesi ne zaman yapılır? sınavda banko soru

a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.

b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.

c) Üretim yönteminde değişiklikler olması.

ç) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.

d) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.

e) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.

f) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.

*************************************************************************************

*Kapalı alanlarda çalışma için işlem sıralaması hangisinde düğru verilmiştir?

1-gaz ölçümü

2-rapor düzenleme

3- aydınlatma

4-kapalı alana giriş

5-havalandırma Cvp: *5-1-2-3-4

*************************************************************************************

*Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun en az kaç kadın işçi çalıştırılan işyerlerinde emzirme odası kurulması

zorunludur? CVP: 100-150

*************************************************************************************

*İşçinin iş kazası sonucu hayatını kaybetmesi sonucu, SGK işçinin yakınlarına gelir bağlamış, yapılan incelemede, iş

kazasının meydana gelmesinde işverenin % 100 kusurlu olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda bağlanan gelirin alınması

için SGK’nın işveren aleyhine açacağı dava aşağıdakilerden hangisidir? CVP: Rücu davası

*************************************************************************************

*Günlük gürültü maruziyet düzeyleri ve en yüksek ses basıncı yönünden en yüksek maruziyet etkin değerleri

aşağıdakilerden hangisidir?

CVP: LEX, 8h = 85 dB (A) ve ppeak = 140 μ Paii

NOT: Sınır değeri deseydi 87 db alınacaktı

**********************************************************************************

*Çalışanların ısg eğitimleri hakkında önemli bilgi

*cok tehlikeli sınıf için yılda bir 16 saat

*tehlikeli sınıf için 2 yılda bir 12saat

*az tehlikeli sınıf için 3 yılda bir 8 saat

**********************************************************************************

*İşverenler, işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilen meslek hastalığını kaç iş günü içinde yazılı olarak

ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirmek zorundadır? Cvp: 3 gün içinde

**********************************************************************************

*Bir İşyeri kapatıldıktan sonra işveren tarafından ilgili Bölge Müdürlüğüne en fazla ne kadar zaman içinde

bildirimde bulunulmalı? Cvp: 1 ay

**********************************************************************************

*Liberalizmin ürünü olan dayanısma yasagının kaldırılması ve ilk sendıkaların kurulması hangı yılda gerceklesmıstır?

Cvp: 1846

**********************************************************************************

*Çocuk ve genç işçilerin haftalık izinleri en az kaç saat?

Cvp: 40 saattir

**********************************************************************************

*Aşağıdakilerden hangisi çalışana yönelik iş güvenliği ile yakından ilgisi bulunan unsurlardan değildir?

a) İşletme güvenliği

b) İşçi güvenliği

c) Üretim güvenliği

d) İş güvenliği

**********************************************************************************

*Zararlı gaz/toz çıkaran makinelerde ne tür havalandırma sistemi yapılmalıdır? Cvp: Cebri Havalandırma

 

**********************************************************************************

*Gerilimi 250 voltan yukarı olan alternatif veya doğru akım devrelerinde, sigortalarda kaç amperden sonra şalter

konması zorunludur? Cvp: 20

**********************************************************************************

*İSG birimi hangi koşullarda oluşturulur?

Cvp: Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde

**********************************************************************************

*Yangın yönetmeliğine göre;

kaçış koridoru yüksekliği en az 210 cm

kapı genişliği 70 cm

kapı yüksekliği en az 190 cm olmalıdır.

**********************************************************************************

*İşveren, aşağıdaki hallerde belirtilen sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunur:

a) İş kazalarını kazadan sonraki 3 iş günü içinde.

b) Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten

itibaren 3 iş günü içinde.

**********************************************************************************

6331’e göre değişen yeni yönetmeliklerin son halleri;

*Eskiden İSG kurulları 8 kişiydi. Yenide kişi

*Kaldırma araçları yükün 1.5 katı kadar yüke dayanıklı olurdu, Yenide 1,25 katı.

*Kaldırma araçlarının perıyodık kontrol süresi 3 ay dı, 12 ay oldu

*Taşınabilir gaz tüpleri periyodik kontrol süresi 5 yıldan, 3 yıla indi.

*iş güvenliği uzmanının işçi başına ayırması gereken zaman; az tehlikeli – tehlikeli – çok tehlikeli olmak üzere 10-15-20

dakika olarak belirlenmiştir.

*işyeri hekiminin ise; 20-25-30 dk olarak belirlenmiştir.

*işçi ve tezgah arasındaki mesafe en az 80 cm olmalıdır

*50 kişiden fazla işçi çalışanlar %3 özürlü, %2 eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırılmalıdır

*metan gazı galerinin …..bulunur; cvp: en üst seviyesinde

*İşveren, İşten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık dosyalarını saklar. eskiden 10

yıldı.

*Risk değerlendirme çalışmaları : Az tehlikeli de 6, tehlikeli de 4, çok tehlikeli de 2 yıl olarak değişti.

*İŞVEREN EN AZ 50 İŞÇİ ÇALIŞTIRAN VE 6 AYDAN UZUN SÜRELİ İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE

GÜVENLİĞİ KURULU KURAR. Sanayiden sayılan ibaresi kaldırıldı.

*Eskiden işçi tanımı yapılıyorken, 6331 e göre çalışan oldu. Bunu da soracaklar bence.

*iş makinelerinin yerlesim yeri içinde ve dısında gitmeleri gereken max hız 10 km/h

**********************************************************************************

*İş kazalarının kaza sebep araştırmasında en çok görülen iş kazası sebebi hangisidir?

Cvp: Makine sebepli kazalar

**********************************************************************************

*gece çalışmalarında kadın işçilerin vardiya süresi ne kadardır

a)Gece işlerinde kadın işçi çalıştırılmaz a)5 saat b)6 saat c)7,5 saat d)8 saat

Cvp: vardiya süresi 8 saat çalışma süresi 7,5 saat.. D şıkkı.

**********************************************************************************

*Asbest söküm uzmanı her iş değişiminde iş başlamadan önce asbest sökü çalışanlarına kaç saat asbest söküm

bilgilendirmesi yapar? Cvp: 1 saat

**********************************************************************************

*Ulusal iş sağlığı ve güvenliği konseyinin toplanma usulü nasıldır?

Cvp: Konsey, yılda iki defa olağan toplanır. Bu toplantılar her yılın Haziran ve Aralık aylarında yapılır.

**********************************************************************************

*Belli bir sayılar arasında çalışanı bulunan işyerlerinde kaç tane çalışan temsilcisi olmalıdır?(6331’e göre)

Cvp:

2 – 50 için 1

51-100 için 2

101-500 için 3

501-1000 için 4

1001-2000 için 5

2001 ve üzeri için 6

 

**********************************************************************************

*İş kanunu’ na göre, bir işyerinin iş güvencesi kapsamında sayılabilmesi için o işyerinde en az kaç işçi çalıştırılması

gerekir? Cvp= 30

**********************************************************************************

*DIN 2403 E göre BORU RENKLERİ

* SU: yeşil

* BUHAR: kırmızı

* HAVA: gri

* GAZLAR: sarı

* ASİTLER: turuncu

* ALKALİLER: mor

* SIVILAR: Kahverengi

* OKSİJEN: mavi

**********************************************************************************

*Havadaki nem oranı hangi alet yardımıyla ölçülür?

Cvp: Psikometre. Diğer bir isimle “higrometre”. Sınavda birinden birini soruyor, karıştırma.

**********************************************************************************

*Hava akım hızını hangi alet yardımıyla ölçülür?

Cvp: Anemometre ve Katatermometre aynıdır! ikiside hava akım hızı ölçer….

**********************************************************************************

*Emniyet kemerleri, halatları, kancaları ve diğer aksesuarı hangi periyotlarda bu konuda yetkin kalfa veya

mühendis tarafından kontrol edilmelidir? Cvp: 3 ayda

**********************************************************************************

*Feshin geçersiz olduğu durumlarda işçiyi bir ay içinde işe başlatmayan işverenin ödeyeceği tazminat miktarları ne

kadardır? Cvp: En az 4 aylık ve en çok 8 aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur

**********************************************************************************

*KKD’larda kategorizasyona göre kategoriler kaça ayrılır ve hangi yada hangilerine AT tipi inceleme belgesi

verilmelidir?

Cvp: arkadaşlar kategoriler 4 ayrılır . kategori 0: çsgm tarafından yönetmelikte yer almayandır. kategori 1: Basit yapıda

tecridi ortaya çıkandır. kategori 2: kategori 1 ile kategori 3 arasında kalan kategoridir. kategori 3: karmaşık yapıda ani

ortaya çıkar. AT tip inceleme belgesi kategori 2 ve 3 e verilir. kategori 1 neden verilmez zamanında fark edilebilr

derecede düşük risklere karşı koruma sağladığından incelemesine gerek yoktur.

**********************************************************************************

*Kimyasal depolardan sevkiyat yapılırken, Önce gelen önce gider kuralı uygulanır

**********************************************************************************

*6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükmünce çıkartılan İSG Kurulu Yeni Yönetmelik:

Kurulun sekreteri; iş güvenliği uzmanıdır. İş güvenliği uzmanının tam zamanlı çalışma zorunluluğu olmayan işyerlerinde

ise kurul sekretaryası; insan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi

tarafından yürütülür.

*************************************************************************************

*6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükmünce çıkartılan İSG Kurulu Yeni Yönetmelik:

Kurullar ayda en az bir kere toplanır. Ancak kurul, işyerinin tehlike sınıfını dikkate alarak, tehlikeli işyerlerinde bu

sürenin iki ay, az tehlikeli işyerlerinde ise üç ay olarak belirlenmesine karar verebilir.(Yeni hüküm)) Kurul, üye tam

sayısının salt çoğunluğu ile işveren veya işveren vekili başkanlığında toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar

alır. Çekimser oy kullanılamaz. (yeni hüküm) –Kurul üyeleri bu Yönetmelikle kendilerine verilen görevleri

yapmalarından dolayı hakları kısıtlanamaz, kötü davranış ve muameleye maruz kalamazlar. (Yeni hüküm)

**********************************************************************************

*6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükmünce çıkartılan Yeni Yönetmelik Sağlık gözetimi MADDE 16:

Sağlık gözetiminin yapıldığı bu durumlarda, kişisel tıbbi kayıtlar, maruziyetin son bulmasından sonra en az 15 yıl süre

ile saklanır.

13 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen özel durumlarda kişisel tıbbi kayıtlar bilinen son maruziyetten itibaren

40 yıl süre ile saklanır.

**********************************************************************************

*6331 sayılı İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen

sürelerde görev yaparlar:

a) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika.

b) Diğer işyerlerinden:

1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.

2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.

 

3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.

**********************************************************************************

*Aşağıdakilerden hangisi iş kazası değildir?

A) Sigortasız çalıştırılan işçinin işyerinde kaza geçirmesi

B) İşçinin işyerinde intihar etmesi

C) İşveren tarafından sağlanan servis aracı ile işçilerin topluca götürülüp getirilmeleri sırasında meydana gelen kaza

sonucu işçinin yaralanması

D) İşyerinde kule vincin devrilmesi

**********************************************************************************

*Avrupa’da Ergonomi olarak adlandırılan bilim dalı Amerika’da hangi adla adlandırılmaktadır?

Cvp: İnsan Mühendisliği

**********************************************************************************

*Aşağıdakilerden hangisi ergonominin temel görevini en iyi şekilde tanımlar?

Cvp: Çalışana yönelik iş düzenlemesinin temel bilgilerini sağlamaktır.

**********************************************************************************

*Dış (maksimum) ölçülerin tespitinde, iş görenin erişmesi gereken işlem alanları için ele alınan ölçü aralığında en

küçük boyutlu kişinin de zorlanmadan ulaşabileceği en büyük vücut ölçüsü yüzde kaç alınır? Cvp: %5 alınır.

**********************************************************************************

*Geçerli sebeple fesih hangi tür sözleşmelerde mümkündür? Cvp: Belirsiz süreli iş sözleşmesi

**********************************************************************************

*LPG tanklarının kontrol periyodu …… yılda bir iken,LPG tanklarında bulunan emniyet valfleri …. yılda bir kontrol

ve teste tabi tutulur. Boşluklara hangisi gelmelidir? Cvp: 10-5

**********************************************************************************

*Emniyet kemerlerinin taşıma yükü en az kaç kg olmalıdır? Cvp: 1150

**********************************************************************************

*Yangın uyarı butonları, yerden en az …… cm ve en fazla kaç…… cm yüksekliğe yerleştirilir? Cvp: 110-130?

**********************************************************************************

*İşyeri sağlık ve güvenlik birimlerinde aşağıdakilerden hangisi bulunmak zorunda değildir?

a. Muayene, ilk yardım ve acil müdahale odası

b. İş güvenliği uzmanı odası

c. İşyeri hekimi odası

d. Bekleme yeri

**********************************************************************************

*Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, Paratoner’in azami kontrol süreleri kaçtır?

Cvp: 1yıl-1yıl-1yıl (Hepsi Bir Yıldır)

**********************************************************************************

*İşyeri merdivenlerinin mukavemeti metrekarede en az kaç kilogram yük taşımalıdır? Cvp: 500 kg

**********************************************************************************

*ŞEHİR ŞEBEKESİNDE TEHLİKELİ GERİLİM KAÇ VOLTTUR? Cvp: 50 Volttur.

**********************************************************************************

*Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cvp: Etkin değeri 1000 voltun altında olan fazlar arası gerilimler alçak gerilim, 1000 voltun üstünde olanlar yüksek

gerilim olarak tanımlanır.

**********************************************************************************

*C sınıfı İSG uzmanı kaçyıl sonra ve kaç saat yenileme eğitimi sonucu belgesini vize eder? Cvp: 5 yıl 30 saat

**********************************************************************************

*Aşağıdakilerden hangisi bel ağrısının oluşumunu kolaylaştıran kişisel etkenlerden değildir?

a) Kondisyon yetmezliği b) Sırt ve bel kaslarının güçsüzlüğü

c) Tekrarlamalı hareketler d) Sigara içme

Açıklama:

Bel ağrısı oluşumunu kolaylaştıran etkenler şunlardır:

• Kişisel etkenler: Duruş bozuklukları, kondisyon yetmezliği, sırt ve bel kaslarının güçsüzlüğü, aşırı kilo, sigara içme

• işle ilgili etkenler:

• Fiziksel etkenler: Ağır kaldırma ve taşıma gibi ağır fiziksel zorlanmalar, uzun süre aynı pozisyonda kalma, sık olarak

öneeğilmevedönme.tekrarlamalı hareketler, titreşim,

• Psikolojik etkenler: işinden memnun olmama, yetersiz amir ve arkadaş desteği, iş baskısı, monoton iş

**********************************************************************************

*Binaların yangından korunması hakkında yönetmeliğe göre 501 çalışanı bulunan işyerlerinde en az kaç kaçış

yolunun bulunması gerekir ? Cvp: 3

Açıklama:

 

*500 e kadar çalışanda en az 2 ,

*501-1000 arası 3,

*1000 ve üstü en az 4 ÖNEMLİ SORU

**********************************************************************************

*Aşağıdaki testlerden hangisi basınçlı kaplara uygulanmaz?

a. Hidrolik testi

b. Rezonans testi

c. Radyografi testi

d. Ultrasonik test

Açıklama:

Unutmayın basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrolik test yapılması esastır. Rezonans = Titreşim’dir.

**********************************************************************************

*Kazı çalışmalarında göçük tehlikesine karşı hangi korunma sistemi kazı içine kurulur?

Cvp: İKSA: kazi yapilan kendini tutamayan zeminlerde kazi duvari “şev” yuzeyine aşmasin diye ahsap veya celik sactan

yapilan destekli tahkimata denir.

**********************************************************************************

*Sırt üstü uzanmaya kıyasla, ayakta yüzde kaç daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulur?

*Sırt üstü uzanmaya kıyasla, ayakta %8-10 daha fazla enerji

*Sırt üstü uzanmaya kıyasla, otururken %3-5 daha fazla enerji.

**********************************************************************************

*4857 sayılı İş Kanunu’nun 24.maddesi gereğince haklı nedenle iş sözleşmesini fesheden işçi hangi

tazminata hak kazanır? Cvp: Kıdem Tazminat

**********************************************************************************

*HAZOP HANGİ SEKTÖRDE DAHA ÇOK KULLANILIR?

A)UÇAK B)OTOMOTİV C)KİMYA D)MADEN

**********************************************************************************

*Gürültü maruziyeti kaç db aştığında işveren kulak koruyucuları sağlayarak işçilerin kullanımına hazır halde

bulundurmalıdır?

a 75 b 80 c 85 d 87

Açıklama:

*85 kullanmak zorunlu ,85 e kadar koruyucu teslim alır kullanıp kullanmamak tercih. kullansa dahi 87 gecemez

*80 hazır, 85 tak ,87 ve üzeri kaç ☺

*En dusuk maruziyet etkin deger 80. Bunu asinca isveren hazir bulundrcak. 85 de zorunlu

**********************************************************************************

*Sanayide kullanılan oksijen asetilen tüplerinin rengi aşağıdakilerden hangisidir ?

Cvp: Oksijen Mavi – Asetilen Sarı

**********************************************************************************

*4 TON LUK YÜK KALDIRMA ARAÇLARINDA KAÇ TONLA TEST EDİLMELİDİR? Cvp: 5 ton.

Not: 1,25 katıyla test edildiği için 5 çıkıyor.

**********************************************************************************

*İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce verilen eğitim türü hangisidir?

a. Yenileme eğitimi = Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce

ise bilgi yenileme eğitimi verilir.

b. Formal (Örgün) Eğitim= Okul ya da okul niteliği taşıyan yerlerde genel ve özel bilgiler bakımından yetişmelerini

sağlamak amacıyla belli yasalara göre düzenlenen eğitimdir

c. İlave eğitim = 6 aydan kısa sürmüşse maduriyeti, ilave eğitim verilir.

d. Talimat eğitimi = Talimat eğitimi tehlikeli ve çok tehlikeli yerde çalışanlara verilir. Eğer talimat eğitimi aldığına dair

belge yoksa o işçiler çalıştırılmaz. Dip not☺

Önemli Not: Eğitimler çok tehlikelide yılda bir,tehlikelide iki yıldabir,az tehlikelide üç yılda bir düzenli aralıklarla

verilir… Tehlike sınıflarına göre 16 saat, 12 saat, 8 saat verilir.

**********************************************************************************

*Yer değiştirebilen işletme elemanlarının topraklama tesisatı periyodik olarak en az hangi sürede yetkili teknik

elemanlar tarafından muayene ve ölçümleri yapılmalıdır? Cvp: 6 Ay

**********************************************************************************

*Enerji nakil ve dağıtım hatlarının topraklamaları en fazla hangi sürelerde muayene, ölçme ve denetlemeye tabi

tutulmalı, ölçüm sonuçları kaydedilmelidir? Cvp: 5 yıl

**********************************************************************************

*Aşağıdakilerden hangisi kaynakçılıkta kullanılan gaz gruplarından biri değildir?

a. Yanıcı gazlar

 

b. Yakıcı gazlar

c. Koruyucu gazlar

d. Yapıcı gazlar

**********************************************************************************

*Güvenlik transformatörü kullanılması halinde çıkış devresine en fazla kaç adet elektrikli el aleti bağlanabilir?

Cvp: 1 adet bağlanmalıdır.

**********************************************************************************

*Kapasitif boşalmayı temin için, üzerinde çalışılması gereken kabloların bütün iletkenleri için aşağıda yapılması

gereken işlerden hangisi yanlıştır?

a-Kısa devre edilmeli ve topraklanmalı

b-Kısa devre ve topraklama işlemi çalışma yerinin en yakın kısımları üzerinde ve bu yerin her iki ucunda yapılmalı

c-Yeniden gerilim altına girme tehlikesini önlemek için gerilim vermeye elverişli bulunan bütün ayırıcılar kapalı

durumda kilitlenmiş olmalı Not: açık durumda olmalı.

d- Sözlü olarak telefon veya telsizle verilen talimatlar tekrar ettirilmeli, yanlış anlamalara ve hatalı manevra

yapılmasına meydan verilmemelidir

**********************************************************************************

*Rüzgarlı havalarda vincin çalışabileceği rüzgar hızı 50 km/h dir.

**********************************************************************************

*ALT PATLAMA LİMİTİ: LEL

*ÜST PATLAMA LİMİTİ: UEL

*yangında kaçış yolları 120 cm genişliğinde olacak

* kaçış yolları yangına 60 dk dayanıklı bölmelerden oluşacak

**********************************************************************************

*Toplam uzunluğu 10-15 m arası olan uzatmalı bir merdiveni kullanırken, üst merdiven ile alt merdiven kısımlarının

üst üste binme uzunluğu en az kaç cm olmalıdır?

a)200 b)150 c)120 d)90

Açıklama:

*10 dan küçük merdıvende 90cm,

*10-15 metre merdivenlerde 120 cm,

*15-18 metre merdıvende 150 cm olmalı

**********************************************************************************

*İNERT TOZLAR: bunlar akciğere zarar yapmayan. kömür demir tozu. kireç taşı. alçı tozları. mermer tozu.

magenezyum ve baryum bileşikleri. en zararsızı mermer tozu

*FİBROJENİK TOZLAR: akciğere zarar yapan. silikozis. asbestoz. talkoz. kuvars. en zehirlisi kuvars

**********************************************************************************

*Çok tehlikeli isyerlerinde acil eylem planlari kac yilda bir yenilenir? Cvp: 2 yilda bir yapılır.

**********************************************************************************

*DEĞİŞEN KADINLARIN GECE POSTASINDA ÇALIŞTIRMALARI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK ÖZETLE ŞUNLAR VAR:

*kadın işçi: 18 yaşını doldurmuş kadın çalışanı ne olursa olsun kadın işçiler gece postalarında 7,5 saatteden fazla

çalıştırılmaz

*işe başlamadan önce iş yeri hekiminden sağlık raporu almak zorundalar

*karı-koca yanyana çalışamaz

*gebe olduktan ve doğumdan itibaren gece postalarında 1 yıl çalıştırılmaz

*emziren kadın iş yeri hekiminin verdiği raporla 6 ay uzatıp emzirme yapabilir.

Not: bu arada artık sağlık raporlar iş yeri hekiminden alınıyor

**********************************************************************************

*EKRANLI ARAÇLARDA GÖZLERİN MUAYENESİ NE ZAMAN YAPILIR?

*Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce,

*iş hekiminin belirlediği düzenli aralıklarla,

*görme zorlukları olduğunda

**********************************************************************************

*KAYNAKÇILIKTA KULLANILAN YANICI GAZLAR: asetilen, lpg, doğal gaz, hidrojen, etan, propan, metan, bütan,

*KORUYUCU GAZLAR: helyum, argon, karbondioksit

* kapalı ve dar alanlarda kaynak yapılırken DOĞRU AKIM kullanılır

* kaynakçılıkta 7,5 saat çalışılır

*açık havada kaynak yerine uzaklık 10 m olmalıdır.

*sulu geri tepme emniyetleri en az ayda 1 defa temizlenmelidir.

*kaynakçılıkta tavan yüksekliği 5 m olmalı

*kapalı alanda kaynağa uzaklık 60 çm olmalı

*kaynakçılıkta kuru deri eldiven giyilmeli

 

*KAYNAKÇILIKTA KULLANILAN GAZ RENKLERİ

asetilen: sarı

oksijen: mavi

azot: yeşil

helyum: kahverengi

argon: açık mavi

hidrojen (Yanıcı): kırımızı

diğerleri: gri-ral

**********************************************************************************

*vücut için günlük mazuriyet sınır değeri : 1,15

*vücut için günlük mazuriyet etkin değeri: 0,5 ÖNEMLİ

*el için günlük mazuriyet sınır değeri: 5

*el için günlük mazuriyet etkin değeri: 2,5

**********************************************************************************

*SAĞLIK VE GÜVENLİK PLANI: sadece yapı işlerinde uygulanır. Adında anlaşıldığı gibi yapı-plan ikisinde “p” harfi var

*SAĞLIK VE GÜVENLİK DÖKÜMANI: sadece maden işlerinde uygulanır. burasıda aynı doküman-maden ikisinde de “d”

harfi var.

**********************************************************************************

*ÇALIŞMA YERİ DÜZENLEMEDE ERGONOMİ SIRALAMASI

1.) Yapabilirlik

2.) Dayanabilirlik

3.) Kabul edilebilirlik

4.) Hoşlanabilirlik

5.) Kendini Gerçekleştirebilmek

**********************************************************************************

*SAĞLIK GÜVENLİK İŞARETLERİ

kırımızı: daire. kırmızı kısımlar % 35 olacak Not: tek %35 bu. Diğerleri hep %50

mavi: daire. mavi kısımlar %50 olacak

sarı: üçgen. sarı kısımlar %50 olacak

yeşil: dikdörtgen veya kare.yeşil kısımlar % 50 olacak

Not:

yangınla mücadelede dikdörtgen veya kare levhalarda kırmızı kısımlar % 50 olacak

**********************************************************************************

*GENEL TEFTİŞ: mevzuat hükümlerine uyulup uyulmadığını inceler

*KONTROL TEFTİŞİ: mevzuatta aykırlık eksiklik varsa giderilip giderilmediği denetler

*İNCELEME TEFTİŞİ: kısaca ihbar şikayet iş kazası meslek hast

**********************************************************************************

*Makine tanıtımı etiketinde “makine emniyet yönetmeliğine göre” bulunması zorunlu olmayan bilgii nedir?

a)CE işareti ve yılı

b)serisinin ve tipinin kısa gösterilşi

c)seri numarası

d)yapım yıl

**********************************************************************************

*Antropometrik çalışma yeri düzenlemede antropometrik ölçüsü alınan insanlardan en az yüzde kaçı ilgili tasarım

ölçüsü içinde yer almalıdır? Cvp: 90 Not: Her iki kitapçıktada çıkmış bir soru. Karıştırma sakın.

**********************************************************************************

*Kaldırma arçlarnda periyodik bakım kaç ayda birdir ? Cvp: 12 ay = 1 Yıl

**********************************************************************************

*Önemli 6331’e göre değişen değerler

*İşyeri kapatılmadan 30 gün önce Bölge Müdürlüğüne bildirilmelidir.

*Bakanlıkça, rapor ile kapatılma emri olan bir iş yeri için, işyeri sahibi tarafından 6 gün içinde itiraz edilir.

*İşveren işçiler işten ayrıldıktan sonra dosyalarını saklaması gereken süre 15 yıl’dır.

*Çağrı üzerine çağrılan bir işçi haftalık 20 saatten az çalıştırılamaz.

*İşveren; meydana gelen iş kazasını, kazadan sonra 3 iş günü içinde SGK ya bildirmesi gerekir.

*İşveren; meydana gelen meslek hastalıklarını öğrendikten 3 iş günü içinde SGK ya bildirmesi gerekir.

*İşveren 6 ayda bir iş sağlığı ve güvenliği kurul raporlarını incelemek zorundadır.

**********************************************************************************

*KALDIRMA ARAÇLARINDA İSG

*Halatların Emniyet Katsayısı: 6

*Zincirlerin Emniyet katsayısı: 5

 

*Flanş Genişliği Sarılan Halatın: 2,5 Katı

*Halat sarıldıktan sonra 2 sarım kalmalı

*Kabul edilen en ağır yükün 1,25 katı kadar kaldırmalı

*Çelik halat, Zincir, Kanca 12 Ay’da (1 Yılda) bir kontrol edilmedilir.

*Operatör 1 kişiden komut-işaret alır, Dur komutunu herkesten alır.

*Takoz konulacaksa tekerleğin yarı çapı yüksekliğinde olmalı

*5 Ton ve üzeri raylı vinçlerde 2 fren bulunacaktır

*Adam başına el macunları 10 kg ağırlında olacaktır

*Çelik halatların aşınması, kopması; halatın 1-3 metresi kesilecektir

*Zincirlerde; baklalar boyuna uzamayı %5 geçmiş ise ve baklalardaki aşınma, bakla kalınlığının 1/4 ‘ünü geçmiş ise

zincirler kullanılmaz.

*İSG kurulu 7 kişiden oluşur.

**********************************************************************************

*Tüplerin Renkleri

*Asetilren: Sarı *Argon: Açık Mavi *Helyum: Kahverengi *Diğer Gazlar: Gri RAL

*Oksijen: Mavi *Azot: Yeşil *Hidrojen (Yanıcı Gaz Tüpleri): Kırmızı

**********************************************************************************

*Ark Kaynaklarında Oluşan Işınlar:

1. Mor Ötesi Işınlar (Ultraviyole): Kaynak ışınlarının %10 Oluşturur. En zararlı Işıktır.

2. Görülebilir Işınlar: Kaynak ışınlarının %30 Oluşturur

3. Kızılötesi Işınlar (Enfrauj): Kaynak ışınlarının %60 oluşturur. Gözler için en tehlikeli ışındır.

**********************************************************************************

*Yanma Çeşitleri:

1. Yavaş Yanma: Demirin Küflenmesi

2. Kendi Kendine Yanma: Yaprağın Kuruması, hatta çürümesi

3. Hızlı Yanma:

4. Parlayarak Yanma: Tiner ve Benzin …vb. gibi.

Not: Yanıcı maddeler her ne olursa olsun, Mutlaka COve CO gazları açığa çıkar.

*Yangın Çeşitleri

1. A sınıfı yangınlar: KATI (odun, kömür, kağıt, ot…vb.)

2. B sınıfı yangınlar: SIVI (benzin, boya, benzol…vb.)

3. C sınıfı yangınlar: GAZ (lpg, hidrojen, hava, gaz…vb.)

4. D sınıfı yangınlar: METAL (aliminyum, titan, magnezyum…vb.)

5. E sınıfı yangınlar: ELEKTRİK (elektrik ve elektronik cihazlardan çıkan yangınlar)

*A B C D E Tipi Yangınlarda Kullanılan Söndürme Maddeleri:

A Tipi Yangında: SU

B Tipi Yangında: Örtme ve Boğmadan dolayı KARBONDİOKSİT (CO2) ve KÖPÜK uygulanır.

C Tipi Yangında: KARBONDİOKSİT (CO2), KURU KİMYEVİ TOZ (KKT)

D Tipi Yangında: SODYUM KLORÜR, MAGNEZYUMOKSİT karışımı.

E Tipi Yangında: KARBONDİOKSİT (CO2), BİKARBONAT Tozlu

**********************************************************************************

*14 Yaşındaki çocuğun çalışma saati:

*Okula gidiyorsa günde 2 saat, haftada 10 saat çalışabilir.

* Okul bitmiş ise günde 7 saat, haftada 35 saat çalışabilir.

*Yaşı 15 olmuş ise günde 8 saatten haftada 40 saat çalışabiliyorlar.

**********************************************************************************

*Halat ve Zincirlerin Güvenlik Katsayıları:

*Çelik Tel Halatlarının Güvenlik Katsayıları: 6

*Bağlantı Zincilreinin Güvenlik Katsayıları: 5

*Sapan ve Zincirlerin Güvenlik Katsayıları: 4

*İp Halatların Güvenlik Katsayıları: 3

**********************************************************************************

*Seyyar yangın söndürme cihazları periyodik olarak ne kadar zaman aralıkları ile kontrol edilmelidir?

Cvp: 6 ayda bir kontrol edilmeli, 1 yılda bir dolum yapılmalıdır.

**********************************************************************************

*KONSEY NEDİR? İsg ile ilgili politika ve stratejileri belirler

*HUKUKUN SIRALAMASI: ANAYASA-ULUSLARARASI ANTLAŞMALAR-KANUN-KHK- TÜZÜK- YÖNETMELİK- GENELGE

*MEDENİ HUKUKUN DALLARI: kişi- aile- borç-eşya- miras

 

*Kanun: bakanlar kurulu ve milletvekili teklif eder. Kanunlar resmi gazetede yayınlandıktan sonra 45 gün sonra

yürürlüğe girer

**********************************************************************************

*İSG KURULU KURMAK İÇİN

*50 veya daha fazla çalışanı olan ve 6 aydan fazla sürekli işlerde işverenin kurul kurma yükümlülüğü vardır

*Eğer asıl işveren çalışan sayısı 50 den fazla alt işveren çalışanı 50 den fazla ise ikiside ayrı ayrı kurul kurar. ama

koordinasyonu asıl işveren yapar.

*Asıl işveren 50 den fazla alt işveren 50 den az ise alt işveren asıl işverene temsilci gönderir

*Asıl işveren 50 den az alt işveren 50 den fazla ise asıl işveren alt işverene temsilci gönderir

*İkisinde de 50 den az ise toplam sayı 50 olunca kurul oluşturulur. asıl işveren koordinasyonu sağlar

*Birden fazla işveren varsa her işveren kurul oluşturur.

*Kurul ayda ez 1 defa toplanır. 48 saat öncesinden üyelerine bildirilir. başkanı işveren sekreteri olan İSG uzmanıdır.

**********************************************************************************

*Aşağıdakilerden hangisi parlayıcı-patlayıcı maddelerin bulunduğu yerlerde bu maddelerin yakınındaki yerlerde

statik elektrik yüklerinin meydana gelmesine karşı alınacak tedbirlerden değildir?

a- ayırıcı transformatör

b- izolasyon

c- nemlendirme

d- topraklama

Açıklama:

Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu yerlerle bu maddelerin yakınındaki yerlerde, statik elektrik yüklerinin

meydana gelmesine karşı nemlendirme, topraklama, iyonizasyon, silindirlerin ayarı vb. gibi uygun tedbirler alınacaktır.

Statik elektriği iletmeyen malzemelerin kullanılmasından mümkün olduğu kadar kaçınılacaktır

**********************************************************************************

*ULUSAL KURULUŞLAR

1. ÇASGEM: kısaca eğitim – araştırma

2. isggm: iş sağlığı ve güvenliği genel müd: kısaca mevzuat yapar

3. isgüm: iş sağlığı ve güvenliği merkezi müd: test-ölçüm- analiz yapar

4. itk: iş teftiş kurulu: teftiş- istatistik- veri

5. SGK: politika yapar

*ULUSLARARASI KURULUŞLAR

AJANSLARI:

osha-usa: mevzuat

osha-eu: devlet- işçi -işveren

niosh: eğitim araştırma

WHO: dünya sağlık örgütü

ilo: uluslararası çalışma örgütü 3 lü yapıyı teşkil eder

ilonun stratejik hedeflei: standar kadın erkek eşitliğii- sosyal koruma- üçlü yapı

**********************************************************************************

GENÇ İŞÇİ: 15 yaşını tamamlamış 18 yaşnıı tamamlamamış

Çocuk işçi: 14 yaşını tamamlamış 15 yaşını tamamlamamış ilk öğretimi bitirmiş

gece çalışması: en geç 20:00 da başlar 06:00 biter

günde en çok: 7,5 saat ve haftada en çok 45 saat çalışılır

günlük çalışma süresi 11 saati geçemez

çalıştırma yaşı: 15 yaşını doldurmayanlar çalıştırılamaz. ama 14 yaşını doldurmuş ilk öğretimini tamamlamış çocuklar

hafif işlerde çalışabilir. Günde 2 saatten, haftada 10 saat çalıştırılırlar.

denkleştirme süresi: iş sözleşmesinde 2 ay toplu iş sözleşmesinde 4 ay

gece çalışması 7,5 saat geçilmez. 11 saat dinlenmeden gece çalıştırılmaz

telafi çalışması: 2 ay içinde yapılır. günde 3 saatten fazla olmaz tatil günlerinde yapılmaz

Seyyar Kompresörler Çalışanlardan En az 10 metre uzakta olacaktır… Kapalı alanlarda ise 60 cm mesafe olacaktır.

**********************************************************************************

*Forkliftler kaç ayda bir kontrol edilir? Cvp: 12 Ayda bir kontrol edilir.

**********************************************************************************

*İskelelerde korkuluk….. cm ve etek …. cm olmalıdır? Cvp: Korkuluklar 90cm- Etek boyu 15 cm

Not: Eğer ASMA İSKELE derse, Kotkuluklar 100 cm oluyor.

**********************************************************************************

*Parlayıcı gazlardan ……………. Havadan hafif, …………….ise havadan ağırdır.

Cvp: Doğalgaz – LPG

*Yangın alarm butonları yerden en çok kaç metre yükseklikte olmalıdır?

Cvp: 1,4 m

 

*Tek seyyar düz merdivenler en fazla kaç metre olmalıdır. Cvp: 9m

*Yanma olayının yangına dönüşmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

a-Hava (Oksijen) b-Zincirleme reaksiyon c-Yanıcı madde d-Isı (Kıvılcım)

*İş kazasını hangi kanun kapsamında incelenmektedir?

a.506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu

b.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

c.İş Kanunu

d.Sağlık Kanunu

*Kalite Başarı Halkası(PUKO) da Uygulamanın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a.Başarıyı sürekli kılmak

NOT: Planlama – Uygulama – Kontrol Etme – Önlem Alma (PUKO)’nun görevi Başarıyı sürekli kılmaktır.

**********************************************************************************

*Makine emniyet yönetmeliğine göre kaldırma makinaları dinamik deney katsayısı ile çarpılmış azami çalışma yükü

kullanılarak yapılan deneylerden bir arıza meydana gelmeden,gececek şekilde tasarımlanmalı ve imal

edilmelidir.bu dinamik deney katsayısı ağşağıdakilerden hangisidir?

a)1,5 (Statik derse 1.5)

b)1,25 (Vinçler derse 1,25)

c)1

d)1,1 (Dinamik derse 1.1)

**********************************************************************************

*İş Kazaları Meslek Hastalıkları” açısından maddi sorumluluk hangi kanunda tanımlanmıştır?

Cvp: Borçlar Kanunu Not: (Maddi derse Borçlar Kanunu olacak)

**********************************************************************************

*İş ekipmanlarında düşmeleri önleyecek koruyucular hakkında aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

a)Koruyucular yüksekten düşmeyi önleyecek ve işçilerin yaralanmasına da

meydan vermeyecek şekilde uygun yapıda ve yeterli sağlamlıkta olacaktır.

b)Kişisel korunma önlemlerine toplu korunma önlemlerine göre öncelik

verilecektir. Not: toplu korunma, kişisel korunmadan önceliklidir.

c)Koruyucuların, özel bir işin yapılması için geçici olarak kaldırılması gerektiği

durumlarda, aynı korumayı sağlayacak diğer güvenlik önlemleri alınacaktır.

d)Düşmeleri önleyen toplu korumaya yönelik koruyucular ancak seyyar veya

sabit merdiven başlarında kesintiye uğrayabilir.

**********************************************************************************

*Basınçlı gaz tüpleri kaç yılda bir teste tabi tutulur? Cvp: 3 yılda bir teste tabi tutulur.

**********************************************************************************

*Kulak koruyucularının ambalajları üzerinde NRR veya SNR olarak belirtilen özellik aşağıdakilerden hangisidir?

Cvp: Gürültü Azaltma Oranı

**********************************************************************************

*İnsan sağlığı için tehlike oluşturan mikroorganizmaların bulunduğu bir ortamda, aşağıdaki solunum sistemini

koruyan filtrelerden hangisi kullanılırsa etkili bir koruma sağlanır? Cvp: P3

**********************************************************************************

*Kaynak işlerinde kullanılan basınçlı gaz tüplerinin periyodik olarak basınç testleri en az

ne kadar sürede yapılmalıdır? Cvp: 5 Yıl

**********************************************************************************

*LÜKS: aydınlanma şiddeti

*Candela: ışık şiddeti

*Lümen: ışık miktarı yada ışık akısı

**********************************************************************************

*ARKADAŞLAR ASBEST KONUSU ÇOK ÖNEMLİ VE BU KONU İLE İLGİLİ BU SORULAR GELECEK BUNLARI BİLELİM

Asbest İle Çalışma

1. Asbest ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. Asbestin her türünün çıkarılması, işlenmesi, satılması ve ithalatı yasaktır.

b. Asbest içeren her türlü ürünün satılması yasaktır.

c. Asbest ürünlerinin veya asbest ilave edilmiş ürünlerin üretimi ve işlenmesi yasaktır

d. Asbest içeren her türlü ürünün ithalatı izne bağlı olarak yapılabilir.

**********************************************************************************

2. İşveren, asbest tozuna maruziyet riski bulunan çalışmalarda, risk değerlendirmesi yaparken aşağıdakilerden

 

hangisini dikkate almaz.

a. Asbestin türü

b. Asbestin miktarı

c. Fiziksel özellikleri

d. Çalışanların maruziyet derecesi

3. Asbest söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işini kim yapar?

a. A sınıfı iş güvenliği uzmanı

b. İş müfettişi

c. Asbest söküm uzmanı

d. Asbest söküm çalışanı

4. İşveren, asbestle ilgili çalışmalara başlamadan önce hazırlayacağı iş planı ve bildirimi nereye yapar?

a. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına

b. İşyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne

c. Çevre ve şehircilik bakanlığına

d. İşyerinin bağlı bulunduğu Sosyal güvenlik il müdürlüğüne

5. İşveren, asbest ile ilgili Yönetmelik kapsamına giren çalışmalara başlamadan önce hazırlayacağı iş planı ve

bildirimde aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?

a. Sökümü yapılacak asbestin türü ve miktarı,

b. Yapılacak işler ve işlemler,

c. Çalışan sayısı,

d. İş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi belgeleri

6. Asbest ve/veya asbestli malzeme içeren binalar, yapılar, atölyeler, fabrikalar ve diğer tesisler veya gemilerdeki

söküm ve yıkım işlerine başlamadan önce bir………yapılacaktır. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin

gelmesi gerekir?

a. İş planı b. Risk planı c. Tehlike planı d. Maruziyet planı

7. Asbest numune alma süresi, ölçüm veya zaman ağırlıklı hesaplama ile ….. saatlik çalışma süresinde çalışanın

maruziyetini belirleyecek şekilde düzenlenir. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir?

a. 24 b. 12 c. 8 d. 4

8. Aşağıdaki boşluklar hangi şıkta doğru verilmiştir.

Havadaki asbestin ölçülmesinde, uzunluğu …… mikrondan daha büyük, eni …… mikrondan daha küçük ve boyu eninin

üç katından büyük olan lifler hesaba katılır.

a. Uzunluk 9, en 7

b. Uzunluk 7, en 5

c. Uzunluk 5, en 3

d. Uzunluk 3, en 1

9. İşveren, havadaki asbest konsantrasyonunun, sekiz saatlik zaman ağırlıklı ortalama değerinin (ZAOD-TWA)

………….. geçmemesini sağlar. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir?

a. 0,1 lif/cm3’ü

b. 0,2 lif/cm3’ü

c. 0,3 lif/cm3’ü

d. 0,4 lif/cm3’ü

10. Asbest olduğu belirlenen çalışma alanlarında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.

a. Gerekli işaretlemeler yapılır ve uyarı levhaları konulur.

b. Görevli olanlar dışındaki çalışanların girmesi için belirli saatler uygulanır.

c. Sigara içilmesi yasak olan alanlar belirlenir.

d. Yeme içme için ayrılan yerler, asbest tozu ile kirlenme riski bulunan yerlerin dışında seçilir.

11. Çalışmaya başlamadan önce genel sağlık durumu değerlendirilen Asbestle çalışacak her işçinin daha sonraki

sağlık durumlarının değerlendirmesi en az kaç yılda bir tekrarlanması zorunludur?

a. 1 b. 2 c. 3 d. 5

 

12. İşveren, asbest veya asbestli malzeme ile çalışanların yaptıkları işleri, çalışma süresini ve maruziyet miktarını

belirten kayıtları maruziyetin sona ermesinden sonra en az kaç yıl süreyle saklaması zorunludur?

a-10 b-20 c-40 d-50

13. Asbestle çalışan bir İşyerinin kapanması halinde kayıtları nereye teslim edilir?

a. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına

b. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne

c. Çevre ve şehircilik bakanlığına

d. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne.

14. Asbest söküm uzmanlarının eğitimi ……….. tarafından yürütülür.

a. Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları

b. İSGÜM

c. üniversiteler

d. ÇASGEM

Not: Eğitimlerden ÇASGEM sorumludur. Lakin, Asbest sökümü istisnai bir durum olduğu için, Patlama (gümleme)

olmaması için isGÜM eğitim verir ☺

15. Aşağıdaki asbestle çalışılan işyerlerinde alınacak önlemlerden hangisi yanlıştır?

a. İşçilere uygun koruyucu iş elbiseleri verilmelidir

b. Koruyucu elbiseler işyeri dışına çıkarılmamalıdır

c. Koruyucu elbiseler ile işçilerin kendilerine ait elbiseler aynı yerde muhafaza edilmelidir

d. İşçilere uygun el ve yüz yıkama yerleri, tozlu işlerde duş sağlanmalıdır.

**********************************************************************************

**********************************************************************************

*İskelelerde korkuluk….. cm ve etek …. cm olmalıdır? Cvp: Korkuluklar 90cm- Etek boyu 15 cm

Not: Eğer ASMA İSKELE derse, Kotkuluklar 100 cm oluyor.

**********************************************************************************

*4857 sayili Is Kanunu’na gore 120 iscinin calistigi bir isyerinde en az kac iscinin isten cikarilmasi toplu isci cikarma

sayilir? Cvp: 12

Not: bir iş yerinde mevcut işçilerin en az %10 çıkarılırsa, toplu çıkarma olmuş oluyor.

**********************************************************************************

*İşletmede risklere karşı sorumluluk kime aittir?

a- işveren b- isg uzmanı c- isg uzmanı işyeri hekimi d- işveren ve vekili

**********************************************************************************

*fiş-priz sistemlerinde topraklama kontak elemanları, akım kontak elemanlarından önce bağlantıyı sağlamalı.

Not: Cvp’larda genelde “SONRA” diye yazarak veriyorlar cevabı. Dikkatli okumak lazım…

**********************************************************************************

*Aşağıdakilerden hangisi işyeri hekiminin yapması zorunlu muayene çeşitlerinden biri değildir?

a) İşe giriş muayenesi

b) Poliklinik muayenesi

c) Aralıklı kontrol muayenesi

d) İşe dönüş muayenesi

**********************************************************************************

*Yangına karşı tesis edilmesi gereken duman dedektörü hangi periyotlarda kontrol edilmelidir? Cvp: Ayda 1

**********************************************************************************

*Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak

uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda;

a) Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç beş yılda bir,

b) Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç üç yılda bir,

c) Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir, defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır.

Not:Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır.

**********************************************************************************

*Aşağıdakilerden hangisi yangın algılama sistemlerinden biri değildir?

a. Duman dedektörleri

b. Beam dedektörleri

c. Isı dedektörleri

d. Sis dedektörleri

Not: B şıkkındaki beam dedektörüne dikkat et. Yangın algılama sistemlerinden birtanesidir. Demedi deme sonra☺!

 

**********************************************************************************

*Aşağıdakilerden hangisini iklimlendirme sistemlerinin ortak elemanları arasında yer almaz.

A: Elektrik veya diğer yakıt sistemleri

B: Isıtma ve soğutma ünitesi

C: Nem kontrol ünitesi

D: Sıvı madde tutucu üniteler.

**********************************************************************************

*Ortak sağlık ve güvenlik birimi açabilmek kurucuların hangi şartlara sahip olmaları

gerekir?

Cvp: Kurucusunun veya kurucu ortaklarından en az birinin işyeri hekimi veya C sınıfı iş

güvenliği uzmanı olması

**********************************************************************************

*ARKADAŞLAR İLODAN DA SORU GELİYOR ONLARIDA ÖĞRENELİM

81. İŞ TEFTİŞİ

119. MAKİNALARIN GEREKLİ KORUMA TERTİBATI

127. TEK İŞÇİNİN TAŞIYABİLECEĞİ AZAMİ YÜK

155. ÇALIŞMA ORTAMI Not: (155’i sormuşlardı)

161. RİSK TANIMI VE DEĞERLENDİRMESİ

**********************************************************************************

*Basincli kaplarda bulunmasi gerekli emniyet valfleri azami isletme basincinin kaç katini acacak sekilde

ayarlanmalidir? Cvp: 1.1

*Arsenik ile çalışanların peryodik muayeneleri nekadar sürede bir yapılır?

a)üç ayda bir b)altı ayda bir c)dokuz ayda bir d)yılda bir

*Basınçlı kaplarda en az kaç tane güvenlik vanası vardır?

a-4 adet b-3 adet c-2 adet d-1 adet

**********************************************************************************

*Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik esaslarına göre aşağıdakilerden

hangisi AII sınıfı yanıcıdır?

a. Benzin (A1)

b. Motorin (A3)

c. Fuel oil (A3)

d. Gaz yağı (A2)

**********************************************************************************

*Akciğerlerde birikebilen ve herhangi bir hastalığa sebep olmayan tozların genel adı hangisi?

Cvp: İnert tozlar

**********************************************************************************

*Efektif ısı nedir?

Hava sıcaklığı, hava nemi ve hava akım hızının beraberce kişi üzerinde oluşturduğu sıcaklık etkisine Effektif Isı

denilmektedir.

*Efektif sıcaklığın ölçülebilmesi için Aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç yoktur?

a.) Kuru Termometre Sıcaklığı

b.) Ortamdaki Hava Akım Hızı

c.) Yaş Termometre Sıcaklığı Ve Nomograf

d.) Barometre (Not: Barometre Atmosfer Basıncını Ölçer)

Not: Efektif ısı; hava akım hızını, sıcaklığı ve nemi baz alır ancak basınç yoktur o yüzden d şıkkı cvp.

**********************************************************************************

*İSG kurulları Türkiye Cumhuriyeti Mevzuatı’ nda ilk kez ne zaman, nerde yer almıştır?

1971 yılında 1475 sayılı İş Kanunu

**********************************************************************************

*Kaçış merdivenlerinin en çok genişliği………. cm’yi geçmeyecektir.?

Cvp: 200 cm

Not: 80 cm den az, 200 cm den çok olamaz.

**********************************************************************************

*Kaçış yolu kapılarının genişliği ???. cm?den ve yüksekliği ….. cm den az olamaz? Cvp: 70-190 cm

**********************************************************************************

*İş Güvenliği Uzmanının sözleşmesi sona erdiğinde en geç kaç gün

içerisinde ÇSGB bildirilmelidir? Cvp: 30 Gün içinde

 

**********************************************************************************

*Hangisi basınçlı kapların etiketlerinde bulunmaz?

a-Çalışma basıncı

b-Çalışma sıcaklığı

c-Kap hacmi

d-Deneme basıncı

**********************************************************************************

*Gece çalışmalarında görev yapan işçilerin sağlık muayeneleri en az kaç yılda bir yapılmak zorundadır?

A-) Yılda en az iki defa

B-) İki yılda en az bir defa Not: Bayanlarda 6 ayda bir yapılmalıdır.

C-) Yılda en az bir defa

D-) Üç yılda en az bir defa

**********************************************************************************

*LC 50 Aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A- Öldürücü doz (LD)

B- Öldürücü konsantrasyon (LC)

C- zaman ağırlıklı ortalama değer

D- Öldürmez süründürür

Not: L=Öldürücü, D=Doz, C=Konsantrasyon (Consantrasyon) demek…

**********************************************************************************

*El-kol titreşimi için sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri aşa. hangisidir?

Cvp: 5 m/sn2

**********************************************************************************

*Agri eşiği olarak bilinen gürültü düzeyi kaç desibeldir? Cvp: 140 db

**********************************************************************************

*İşyeri merdivenlerinin mukavemet katsayısı kaç olacak ve metrekarede en az kaç kg yük taşıyacaktır.

Cvp: *Mukavemet kat sayısı= 4

*Metrekarede taşıyacağı yük= 500 kg

**********************************************************************************

*İşyerlerinde bakım işlerinde kullanılan merdivenlerin dışındakilerin eğimi tabanla en az ve en çok kaç derece

olmalıdır? Cvp: 20-45

**********************************************************************************

*Yer değiştirebilen işletme elemanlarının topraklama tesisatı en fazla hangi sürede yetkili teknik elemanlar

tarafından muayene edilmelidir? Cvp: 6 Ay

Not: Soruda sabit elemanların topraklamaları denseydi 1 yıl da kontrol edilir diyecektik.

**********************************************************************************

*Acil çıkış için aksi belirtilmedikçe en az kaç çıkış tesis edilmelidir?

A) 1 B)2 C) 3 D) 4

**********************************************************************************

*İskelelerde korkuluk….. cm ve etek …. cm olmalıdır? Cvp: Korkuluklar 90cm- Etek boyu 15 cm

Not: Eğer ASMA İSKELE derse, Kotkuluklar 100 cm oluyor.

**********************************************************************************

I. Planın hazırlanması

II. Mevcut ve olası risklerin analizi

III. Planlama için bir ekibin oluşturulması

IV. Planın yürürlüğe konması

*Acil durum planlamasının 4 aşaması aşağıdakilerin hangisinde uygun sıralanmıştır?

Cvp: III – II – I – IV

**********************************************************************************

*İSG alanındaki bilimsel anlamdaki gelişmeler aş. ülkelereden hangisinde ortaya çıkmıştır???

Cvp: Billimsel İTALYA, hukuksal deseydi İNGİLTERE olacaktı. Sakın karıştırma.

**********************************************************************************

*Ağır işte çalışan bir erkek için gerekli olan günlük enerji miktarı nedir? Cvp: 3500 kcal/gün

**********************************************************************************

*Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehkike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla

en geç ….,…. ve …… yılda bir yenilenir? Cvp: 2-4-6

**********************************************************************************

*Aşağıdakilerden hangisi Sitresi Tanımlayan Modellerden değildir?

a) Mühendislik yaklaşım

b) Fizyolojik yaklaşım

 

c) Psikolojik yaklaşım

d) Biyolojik yaklaşım

**********************************************************************************

*Çalışma sisteminin Ergonomik olmasında izlenmesi gereken Kronojik sıralama aşağıdaki gibidir.

1-Yapılabilirlik

2-Dayanabilirlik

3- Kabul Edilebilirlik

4- Hoşlanabilirlik

5- Kendini Gerçekleştirebilirlik

**********************************************************************************

*Antropometride İç (Minimum) Ölçüler? Cvp: %95 Örn: Masa, Kapı yüksekliği vb…gibi.

*Antropometride Dış (Maximum) Ölçüler? Cvp: %5 Örn: Kapının kolu, Askılıkların yüksekliği vb….gibi.

**********************************************************************************

*Elektrik yangınlarında Yangın Söndürücüler En yakın püskürtme mesafesi nekadardır?

• 15 kw kadar gerilimli tesislerde: 1 metre

• 15-35 kw kadar gerilimli tesislerde: 2 merte

• 35- ve üstü kw gerilimli tesislerde: 3 metre mesafeden püskürtülür.

**********************************************************************************

*Acil durum planının 4 aşaması nelerdir?

1- Planlama Ekibinin Oluşturulması

2- Mevcut ve Olası Risklerin Analizi

3- Planın Hazırlanması

4- Planın Yürürlüğe Konulması

**********************************************************************************

*Levhaların Renkleri ve de Anlamları?

• YASAKLAYICI: Kırmızı – Yuvarlak – %35

• EMREDİCİ: Mavi – Yuvarlak – %50

• UYARICI: Sarı – Üçgen – %50

• ACİL ÇIKIŞ VE İLKYARDIM: Yeşil – Kare ya da Dikdörtgen – %50

• YANGIN: Kırmızı – Kare ya da Dikdörtgen – %50

**********************************************************************************

*Basit Boğucu Gazlar:

*Karbondioksit (CO2) – *Metan (CH4) – *Etan (C2H6) – *Propan (C3H8)

*Bütan (C4H10) – *Hidrojen (H2) – Azot (N2)

**********************************************************************************

*Yükseklik Kavramı:

*ABD’de = 1,2 metre *AB’de = 1,8 metre *Türkiye’de = 3 metredir.

**********************************************************************************

*İşyerlerinde kazaların önlenmesi için alınacak tedbirler ve yüzdeleri?

• Güvenlik Önlemleri = %40

• Periyodik Kontroller = %30

• İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi = %20

• Uyarı ve İkaz = %10

**********************************************************************************

*Sağlık Gözetiminde Neler Vardır?

• İşe Giriş Muayenesi

• Aralıklı Kontrol Muayenesi

• İşe Dönüş Muayenesi

• Riskli Çalışanların Muayenesi

• Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma ve de Bağışıklık

• Sağlık Eğitimi

**********************************************************************************

-ÖNEMLİ-

• 15 Yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır.

• Ancak: 14 yaşını doldurmuş, okulunu bitirmiş çocuklar günde 7 saati geçmemek kaydıyla haftada 35 (7*5)

saati geçmemek şartıyla çalıştırılabilir.

• 15 yaşını tamamlamış çocuklar ise günde 8 saatten 40 (5*8) saati geçemezler.

• Okuluna devam eden çocuklar ise ders saatleri dışında günde en fazla 2 saatten haftada 10 (2*5) saati

geçemez çalışma süresi.

 

**********************************************************************************

*Aşağıdakilerden hangisi genel olarak Biyolojik faktörlere bağlı meslek hastalığı sayılmaz.?

a)Şarbon b)Brusellozis c)Tüberküloz d)Silikozis

**********************************************************************************

*Zararlı toz ve gazların bulunduğu ortamlarda tavan yüksekliği en az kaç metre olmalıdır?

A) 2,5 B) 3 C) 3,5 D) 4

**********************************************************************************

*İşletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin, İş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta primleri

aşağıdakilerden hangisi tarafından karşılanır? Cvp: Milli Eğitim Bakanlığı

**********************************************************************************

*Aşağıdaki işaretlerden hangisi bir arada kullanılmaz?

A) El işaretleri ve sözlü haberleşme

B) Işıklı işaret ve sesli sinyal

C) Işıklı işaret ve sözlü haberleşme

D) El işaretleri ve ışıklı işaret Bu soruya çok dikkat et.

Not: Arkadaşlar ben bu soruda yanlış olan seçeneği şöyle aklımda tutuyorum. Polisin trafiği idare ettiği durumda trafik

lambaları geçersiz oluyor. Yani el işaretleri ve ışıklı işaret bir arada olmuyor. cevap D.

**********************************************************************************

*Araçsız olarak kaç kilogram üzeri taşıma boşaltma ve yükleme işleri ağır ve tehlikeli işler kapsamında ele alınır?

Cvp: 25 kg üzeri

**********************************************************************************

*Yapı iskelelerinin kontrolu ……ayda bir yapılır? Cvp: 6 ayda b ir yapılır.

**********************************************************************************

*Genel olarak tutuşma sıcaklığı ………….. santigrat derecenin altında olan maddelere parlayıcı maddeler denir?

Cvp: 38 santigrat derece nin altında

**********************************************************************************

*Cam, sac ve çimento harçlı levhalardan yapılmış ve ya eskimiş, yıpranmış ve dayanıklılığı azalmış çatılarda

Aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) Platform B) Korkuluk C) Çatı Merdiveni D) Uzatma Merdiveni

**********************************************************************************

*“İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden

kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları,”

Aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

a) Acil durum

b) Acil durum planı

c) Güvenli yer

d) Tahliye

**********************************************************************************

*İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar hangi husus dikkate alınarak belirlenmez?

a) Risk değerlendirmesi sonuçları.

b) Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali.

c) İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar.

ç) Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali.

d) İş yeri yerleşim mahalli.

**********************************************************************************

*İş yerinde işin bir bölümünü veya tamamını durdurma kararı vermeye yetkili heyet kimlerden oluşur.?

a) Üç tane müfettiş

b) A sınıfı uzmanlar

c) Bakanlık personelleri

d) Müfettiş ve uzmanlardan

**********************************************************************************

*Kaç çalışanı bulunan işletmelerde, arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele, konularının her biri için uygun

donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir?

Cvp: Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az

tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar.

Not: İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar

çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir

**********************************************************************************

*Aşağıdakilerden hangisi genel olarak Biyolojik faktörlere bağlı meslek hastalığı sayılmaz.?

a)Şarbon b)Brusellozis c)Tüberküloz d)Silikozis

 

**********************************************************************************

*Hangisi iş kazası sınıfında değildir?

a)Sigortasız çalıştırılan işçinin iş yerinde kaza geçirmesi

b)İşçinin iş yerinde intihar etmesi

c)İşyerinde kule vincin devrilmesi

d)İşveren tarafından sağlanan servis aracıyla işçilerin topluca götürlüp getirilmesi sırasında meydana gelen kaza

sonucu işinin yaralanması

**********************************************************************************

*Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehkike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla

en geç ….,…. ve …… yılda bir yenilenir. Cvp: 2,4,6 yılda bir yenilenir.

**********************************************************************************

*Aşağıdakilerden hangisi bir iş yerinde verilen işin durdurma kararına ilişkin mühürleme işlemini yaptıran mülki

idare amiridir?

A)Çalışma ve İş Kurumu İl müdürü

B)Emniyet Müdürü

C)İş Teftiş Kurulu Başkanlığının atadığı iş müfettişleri kurulunun başkanı

D)Kaymakam Not: Bu soruya dikkat et. C şıkkı ile karıştırılabilir. Mülki amir dediği için Kaymakam olacak.

**********************************************************************************

*Aşağıdakilerden hangisi enfeksiyonların bulaşma yollarından biri değildir?

a)Vektörler b)Virulans c)Hava d)Temas

**********************************************************************************

*150 işçinin çalıştığı çok tehlikeli bir işyerinde hangi sınıf iş güvenliği uzmanı ve ayda en az kaç saat

görevlendirilmelidir? Cvp: (A) sınıfı / 50 saat Hesaplanması: (150×20)/60=50

**********************************************************************************

*Vinçlerde kaldırılan yükün belli bir yükseklikten daha fazla yükseğe çıkmaması için konan üst limit svici ne tür

koruyucu sınıfına girer? Cvp: Kilitlemeli koruyucular

**********************************************************************************

*Tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde yapılmış olan risk değerlendirmesi en geç kaç yılda bir yenilenir?

Cvp: 4 yılda bir

**********************************************************************************

*İnsanlar hangi frekans aralığındaki titreşimleri algılayabilirler?

a- 0,01 Hz ile 0,1 Hz

b- 1 Hz ile 1 kHz (1-1000 Hz)

c- 1 kHz ile 10 kHz

d- 0,1 Hz ile 1 Hz

**********************************************************************************

*İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI aşağıdakilerden hangisi tarafından bilinmelidir?

a.)iş sağlığı ve güvenliği kurulu b.)işveren c.)işyerinde çalışanların tümü d.)çalışma bakanlığı

**********************************************************************************

*Basınçlı kapların imalatı sonrasında yapılacak basınç testleri ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

Cvp: İşletme basıncının 1,5 katına eşit hidrostatik test uygulanır

**********************************************************************************

*Emniyet kemerleri, halatları, kancaları ve diğer aksesuarı hangi periyotlarda bu konuda yetkin kalfa veya

mühendis tarafından kontrol edilmelidir?

a. 6 aylık periyotlarda b. 3 aylık periyotlarda c. 18 aylık periyotlarda d. 12 aylık periyotlarda

**********************************************************************************

*Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre, taşınabilir yangın söndürme

cihazlarının standartlarda belirtilen hususlar doğrultusunda .…. da bir kez yerinde genel kontrolleri yapılır ve …. yılın

sonunda içindeki söndürme maddeleri yenilenerek hidrostatik testleri yapılır.

Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Cvp: 1yıl-4yıl

**********************************************************************************

*Aydınlanma şiddeti: LÜKS

*Işık şiddeti: CANDELA

*Işık miktari: LÜMEN

*Isı birimi: CALORİ VE JOULE