• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda kanun ve yönetmelikleri takip edip yorumlayabilme becerisine sahip olmak.
  • İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanabilmesi için alınması gereken tüm tedbirleri almak ve bu tedbirlerin yönetmelikleri uygunluğunu sağlamak.
  • Risk analizi yapabilmek. Ölçüm metotlarının yetkin bir şekilde kullanarak işletme içerisinde yapılması gerekli olan ölçümleri yapmak

4857 sayılı İş Kanunun 2. ve 81. maddesine göre çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine göre 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında yer alan ve devamlı elli işçi çalıştıran iş yerleri yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen işverenin yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.

4857 Sayılı iş Kanununun 77. maddesine göre çıkarılan 25311 sayılı yönetmeliğe göre 4857 sayılı İş kanununda belirtilen iş yerleri kapsamında yer alan bütün iş yerlerinde “İşverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler.

Bu amaçla, işverenler, çalışanları, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak, eğitimlerin düzenlenmesini, çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmekle yükümlüdürler.

İlgili yasa nedeniyle İşyerlerinde işveren sağlık ve güvenlikle ilgili hususları yerine getirmek zorundadır. Bunlar;

•Risk Analizi
•Acil Eylem Planlaması
•Çalışanların Periyodik Muayeneleri
•İşe Giriş ve İşten Ayrılış Muayeneleri gibi
•4857 Sayılı İş Kanununun 80.maddesinin 3. fıkrasına göre düzenlenen yönetmelikte 4857 Sayılı İş kanununa göre sanayiden sayılan, devamlı olarak elli işçi çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı iş yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturulması zorunludur.
•Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin verilmesi
•Çalışanlara ilk yardım eğitiminin verilmesi
•Acil eylem planlamasının
•Risk analizinin
•İşe giriş, işten ayrılış ve periyodik muayenelerinin yaptırılması
•İş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulması yasal zorunluluktur.